วัดศรีสุพรรณ

สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ ต่อมาในพุทธศักราช 2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้า 500 ปี) ของวัดศรีสุพรรณมาโดยตลอด และอุโบสถหลังนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม และได้มีการสร้างอุโบสถใหม่เป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก โดยโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพสามมิติ เกี่ยวกับเรื่องราวคำสอนของพุทธศาสนา ประวัติของวัดและชุมชนต่างๆ สลักโดยช่างเครื่องเงินบ้านศรีสุพรรณ

ตั้งอยู่ที่ 100 ถ. วัวลาย ต. หายยา อ.เมือง
053 200 332
www.watsrisuphan.com
Share :