บ้านไทลื้อ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้าน เมืองลวงใต้ ต.เชิงดอย นักท่องเที่ยวสามารถ เยี่ยมชม และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของสถาปัตยกรรมวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและบ้านไทลื้อ บ้านลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถชมวัดศรีมุงเมืองศิลปะไทลื้อ การทำหัตถกรรมและพักค้าวแรมสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทลื้อ

 

Share :