การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

105/1 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053 248 604, 053 248 607, 053 248 605

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
(สำนักงานชั่วคราว ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2557)

164/94-95 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 053 276 140-2 โทรสาร: 053 276 143-4
อีเมล์: tatchmai@tat.or.th
เว็บไซต์: www.tourismthailand.org/chiangmai, www.tourismchiangmai.org